Резултат од Извршникот на МедијаВики

Ја гледате HTML-претставата на форматот JSON. HTML е добар за отстранување на грешки, но не е погоден за употреба во извршник.

Укажете го параметарот за формат за да го смените изводниот формат. За да ги видите претставите на форматот JSON вон HTML, задајте format=json.

Повеќе информации ќе најдете на целосната документација, или пак помош со извршникот.

{
  "query": {
    "general": {
      "mainpage": "\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430",
      "base": "http://mk.neciklopedija.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0",
      "sitename": "\u041d\u0435\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u043f\u0435\u0434\u0438\u0439",
      "logo": "http://images.uncyc.org/mk/b/bc/Wiki.png",
      "generator": "MediaWiki 1.25.2",
      "phpversion": "5.5.38",
      "phpsapi": "apache2handler",
      "dbtype": "mysql",
      "dbversion": "5.5.60-MariaDB",
      "imagewhitelistenabled": "",
      "externalimages": [
        "http://images.uncyc.org/",
        "http://image.uncyc.org/",
        "http://commons.uncyclomedia.org/"
      ],
      "langconversion": "",
      "titleconversion": "",
      "linkprefixcharset": "",
      "linkprefix": "",
      "linktrail": "/^([a-z\u0430\u0431\u0432\u0433\u0434\u0453\u0435\u0436\u0437\u0455\u0438\u0458\u043a\u043b\u0459\u043c\u043d\u045a\u043e\u043f\u0440\u0441\u0442\u045c\u0443\u0444\u0445\u0446\u0447\u045f\u0448]+)(.*)$/sDu",
      "legaltitlechars": " %!\"$&'()*,\\-.\\/0-9:;[email protected]\\\\^_`a-z~\\x80-\\xFF+",
      "case": "first-letter",
      "lang": "mk",
      "fallback": [
        {
          "code": "en"
        }
      ],
      "fallback8bitEncoding": "windows-1252",
      "writeapi": "",
      "timezone": "UTC",
      "timeoffset": 0,
      "articlepath": "/wiki/$1",
      "scriptpath": "",
      "script": "/index.php",
      "variantarticlepath": false,
      "server": "http://mk.neciklopedija.org",
      "servername": "mk.neciklopedija.org",
      "wikiid": "uncyc_mk",
      "time": "2018-10-19T13:43:56Z",
      "misermode": "",
      "maxuploadsize": 104857600,
      "thumblimits": [
        120,
        150,
        180,
        200,
        250,
        300
      ],
      "imagelimits": [
        {
          "width": 320,
          "height": 240
        },
        {
          "width": 640,
          "height": 480
        },
        {
          "width": 800,
          "height": 600
        },
        {
          "width": 1024,
          "height": 768
        },
        {
          "width": 1280,
          "height": 1024
        }
      ],
      "favicon": "http://images.uncyc.org/mk/6/64/Favicon.ico"
    }
  }
}