Исход од Извршникот на МедијаВики

Ова е HTML-претстава на форматот JSON. HTML е добар за отстранување на грешки, но не е погоден за применета употреба.

Укажете го параметарот format за да го смените изводниот формат. За да ги видите претставите на форматот JSON вон HTML, задајте format=json.

Видете ја целосната документација, или помош за API за повеќе информации.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "statistics": {
      "pages": 1894,
      "articles": 201,
      "edits": 9373,
      "images": 427,
      "users": 63,
      "activeusers": 3,
      "admins": 12,
      "jobs": 0,
      "queued-massmessages": 0
    }
  }
}