Резултат од Извршникот на МедијаВики

Ја гледате HTML-претставата на форматот JSON. HTML е добар за отстранување на грешки, но не е погоден за употреба во извршник.

Укажете го параметарот за формат за да го смените изводниот формат. За да ги видите претставите на форматот JSON вон HTML, задајте format=json.

Повеќе информации ќе најдете на целосната документација, или пак помош со извршникот.

{
  "query": {
    "statistics": {
      "pages": 1588,
      "articles": 180,
      "edits": 6468,
      "images": 403,
      "users": 47,
      "activeusers": 3,
      "admins": 9,
      "jobs": 14307
    }
  }
}