Резултат од Извршникот на МедијаВики

Ја гледате HTML-претставата на форматот JSON. HTML е добар за отстранување на грешки, но не е погоден за употреба во извршник.

Укажете го параметарот за формат за да го смените изводниот формат. За да ги видите претставите на форматот JSON вон HTML, задајте format=json.

Повеќе информации ќе најдете на целосната документација, или пак помош со извршникот.

{
  "query": {
    "statistics": {
      "pages": 1581,
      "articles": 180,
      "edits": 6393,
      "images": 400,
      "users": 46,
      "activeusers": 3,
      "admins": 9,
      "jobs": 12223
    }
  }
}