Права на кориснички групи

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Следи список на кориснички групи утврдени на ова вики, заедно со нивните придружни права на пристап. Можно е да има дополнителни информации за некои права.

Легенда:

 • Доделено право
 • Одземено право
ГрупаПрава
(сите)
 • View the score of Polls (poll-score)
 • viewsystemstats (viewsystemstats)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Преглед на вашиот список на набљудувања (viewmywatchlist)
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Преглед на сопствените лични податоци (на пр. е-пошта, вистинско име и презиме) (viewmyprivateinfo)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
 • Создавање на разговорни страници (createtalk)
 • Создавање на страници (кои не се разговорни страници) (createpage)
 • Уредување на вашите набљудувани. Извесни дејства сепак ќе ставаат страници во нив и без да го имате ова право. (editmywatchlist)
 • Уредување на вашите нагодувања (editmyoptions)
 • Уредување на сопствените лични податоци (на пр. е-пошта, вистинско име и презиме) (editmyprivateinfo)
 • Уредување на страници (edit)
 • Читање на страници (read)
Автопотврдени корисници
 • Create Poll (poll-create)
 • Vote on a Poll (poll-vote)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Подигање на податотека од URL-адреса (upload_by_url)
 • Поништување неуспешни или прекодирани видеа, па затоа повторно се ставени во редицата на задачи (transcode-reset)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
Ботови
(список на членови)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Го означува корисникот како изземен од пораките на алатката за добредојде (welcomeexempt)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Ситните уредувања на разговорни страници да не поттикнуваат потсетник за нова порака (nominornewtalk)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Третиран како автоматски процес (bot)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
Бирократи
(список на членови)
 • apc (apc)
 • spamregex (spamregex)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Го означува корисникот како изземен од пораките на алатката за добредојде (welcomeexempt)
 • Замена на содржини на страници користејќи регуларни изрази (masseditregex)
 • Поднова на службени страници (refreshspecial)
 • Преименување на корисници (renameuser)
 • Спојување на корисници (usermerge)
 • Уредување на сите кориснички права (userrights)
Проверувачи
(список на членови)
 • Гледање дневник на проверување на корисник (checkuser-log)
 • Проверување на корисничка IP-адреса и други информации (checkuser)
Администратори на посредникот
(список на членови)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
rollback
(список на членови)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
staff
(список на членови)
 • Го означува корисникот како изземен од пораките на алатката за добредојде (welcomeexempt)
Притајувачи
(список на членови)
 • Блокирање корисници, скривање од јавноста (hideuser)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
 • Криење записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hide-log)
 • Преглед на преработки скриени од било кој корисник (viewsuppressed)
 • Прегледување на скриени записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hidden-log)
 • Прегледување, скривање и откривање на поединечни преработки на страници од било кој корисник (suppressrevision)
Администратори
(список на членови)
 • Manage the Polls (poll-admin)
 • dpl_param_delete_rules (dpl_param_delete_rules)
 • dpl_param_update_rules (dpl_param_update_rules)
 • namespaces (namespaces)
 • spamregex (spamregex)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
 • Бришење ознаки од базата (deletechangetags)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Бришење на страници (delete)
 • Бришење на страници со долга историја (bigdelete)
 • Вршење замена на низи во целото вики (replacetext)
 • Го означува корисникот како изземен од пораките на алатката за добредојде (welcomeexempt)
 • Групно бришење на страници (nuke)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Занемарување на црниот список на наслови или корисници (tboverride)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Испраќање на порака на повеќе корисници наеднаш. (massmessage)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Менување на степени на заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Менување на филтри за злоупотреби со ограничени можности за дејствување (abusefilter-modify-restricted)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Означување на вратени уредувања како ботовски уредувања (markbotedits)
 • Означување на уредувањата на другите како испатролирани (patrol)
 • Оневозможи двочинителска заверка на веродостојноста на корисник (oathauth-disable-for-user)
 • Оневозможување корисници да праќаат е-пошта (blockemail)
 • Оневозможување на останати корисници да уредуваат (block)
 • Отповикување на сите промени на даден филтер за злоупотреби (abusefilter-revert)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Поништување неуспешни или прекодирани видеа, па затоа повторно се ставени во редицата на задачи (transcode-reset)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Преглед на информации за тековните активности во прекодирањето (transcode-status)
 • Преглед на дневникот на наслови на црниот список (titleblacklistlog)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на лични податоци во дневникот на злоупотреби (abusefilter-privatedetails)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Прегледување на список на ненабљудувани страници (unwatchedpages)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на податотеки (movefile)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Пристап до дневникот на промени во двочинителската заверка (oathauth-view-log)
 • Проверка дали корисникот има овозможено двочинителска заверка (oathauth-verify-user)
 • Создавање и (де)активирање на ознаки (managechangetags)
 • Создавање или менување на филтри за злоупотреба (abusefilter-modify)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Сопствено одблокирање (unblockself)
 • Спојување на историите на страниците (mergehistory)
 • Увезување страници од други викија (import)
 • Увезување страници од подигната податотека (importupload)
 • Уреди меѓупроектни податоци (interwiki)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Може да ги избрише сите групи од сопствената корисничка сметка
Корисници
(список на членови)
 • Бришење на меѓусклад на страница (purge)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Поднова на службени страници (refreshspecial)
 • Преглед на дневникот за спам од црниот список (spamblacklistlog)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Создавање на разговорни страници (createtalk)
 • Создавање на страници (кои не се разговорни страници) (createpage)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на сопствените кориснички JSON-податотеки (editmyuserjson)
 • Уредување на сопствените кориснички JavaScript-податотеки кои се пренасочувања (editmyuserjsredirect)
 • Уредување на сопствените кориснички каскадни стилски податотеки (CSS) (editmyusercss)
 • Уредување на сопствените кориснички податотеки со JavaScript (editmyuserjs)
 • Уредување на страници (edit)
 • Читање на страници (read)

Ограничувања за именски простори

Именски просторПрава што им овозможуваат на корисниците да уредуваат
МедијаВики
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
Gadget
 • Менување на JavaScript- и CSS-страниците на алатка (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Менување на определбите на алатка (gadgets-definition-edit)